Wednesday, 8 July 2009

HAARPتکنولوژی ایجاد زلزله .......ا

گرد و غبار در نبرد با خَس و خاشاک است!
البته احتمال ایجاد این بادها توسط خود رژیم و یا با کمک روسهابسیار وجود دارد. تکنولوژی موجود در دست هشت کشور جهان برای بوجود آوردن تغییرات آب و هوایی حتّی بسیار قویتر و مخرّبتر از ایجاد بادهای صحرایی امری مسلم است و نباید بدون مطالعه و تحقیق به فراموشی سپرده شود

No comments:

Post a Comment