Tuesday, 7 July 2009

روشنفکران خائن مشکل اساسی ایران

روشنفکران و نویسندگان اگر تحت فشار خوانندگان نباشند و بخاطرسکوتشان در مورد مسائل حیاتی کشور مورد مؤاخذه قرار نگیرند هیچ تغییری اصولی در کشور انجام نمی گیرد, بسیاری از نویسندگان در غرب بدلیل نقدهای صریح و گاهاً افشاگرانه تغیر روش دادند ویابه بی آبرویی دچار شدند و روز بروز توقع خوانندگان با بالارفتن آگاهی مردم بیشتر میشود و دیگر هیچکس در غرب مطلبی را فقط بخاطر اینکه فلان نویسندۀ معروف نوشته قبول نمیکند مگر اینکه مطلب مورد نظر دارای منابع معتبر و یا مفهومی روشن با دانش خوانندگان از کل موضوع مورد بحث داشته باشد, اصولاً روشنفکران یک جامعه نقشی بسیار مهم در بالابردن آگاهی و دانش سیاسی جامعه دارند, در واقع بر عکس کشورهای غربی که روشنفکران مردم را هدایت میکنند در ایران این مردم هستند که با هوش و درک بالای سیاسیشان همواره از روشنفکران جلوتر بوده اند و این دقیقاً نشاندهندۀ اینست که مردم هیچ اعتمادی به نوشته ها ندارن و فقط بر اساس درک خود از اوضاع جامعه عمل یا عکس العمل نشان میدهند و متاَسفانه همین فقدان نخبگانی که مردم بتوانند به آنها اعتماد کنند دلیل مهم به انحراف رفتن نهضتها و انقلابات مردم غیور ایران بوده است, خودبینیها, تکبّرو مقام پرستی باعث درگیریهای بی پایان این روشنفکران با یکدیگر و در نتیجه موجب از یاد بردن مردم و مشکلات زندگی روزمرۀ انان میشود و همین بهترین حربه استعمارگران برای به خدمت گرفتن اینان بر علیه ملت است, مثالی میزنم: ا
چرا مسلمان و یهودی و مسیحی و تقریباً همۀ ادیان در پایان دعاهایشان آمین که همان آمون خدای فرعونیان است میگویند, یک دلیل آن بی اعتقاد بودن آخوندها ویا در بهترین حالت ممکن بیسوادی آنان است, دلیل دوم روشنفکران خائن؛ ما باید روحانیت فاسد و وابسته, یهودیان مخفی بازار و فراموسونها و البته روشنفکران خائن را افشا کنیم.
مردم قهرمان ایران؛ دسیسۀ نوکران استعمار کنترل افکارست و ادامۀ دروغهای تبلیغ شده در قرون گذشته ودر نتیجه خلع سلاح دائمی مردم از هر گونه حرکت و جنبشی که منافع آنان را به خطر اندازد, در اینراه با گشاده دستی به نوکران و خائنین پول و مزایای متفاوت اهداء میکنند زیرا میدانند هر قدر که در اینراه هزینه کنند, چندین برابرش رااز راه قراردادهای ننگینی که به دولتهای فاسد تحمیل میکنند جبران خواهد شد؛ چند نویسنده را میتوانید نام ببرید که در دهسال گذشته از قرادادهای ننگین دولت نوشته باشند؛ در عوض صدها نویسنده را میتوان در میان سایت های بیشمار پیدا کرد که به فحاشی و درگیریهای متعدد با یدیگر ویا مقالات تکراری و بی محتوا پرداخته اند, چرا فراموش میکنیم که نویسندگان و روشنفکران اولین و مهمترین هدف استعمارست اگر در 28 مرداد 70% روزنامه نگاران حقوق بگیر بیگانگان بودند چرا نباید مطمئن باشیم که امروز این رقم به نزدیک 100% رسیده باشد؟ چرا

No comments:

Post a Comment