Tuesday, 7 July 2009

استخوان پای ندا را چه کردند؟حقیقت بسیار تلخ است و برای بسیاری باور کردنش مشکل, من امّا از گفتنش ابایی ندارم؛ نه دنبال پولم و نه شهرت
ایا میدانید شیطان پرستان در مراسم عشای تاریک چه میکنند؟ آیا میدانید با خون و جوارح حیوانات, کودکان و زنان جوان به عنوان قربانی چه میکنند؟
آیامیدانید قطعاتی از بدن قربانیان کودتای 22 خرداد را به زور به بهانۀ اینکه میخواهند آنها را به افراد نامشخصی اهدا کنند, جدا کرده اند؟
و تا خانوادۀ آنها این اجازه را نداده اند جنازۀ عزیزانشان را تحویل نداده اند؟ آری اینان قربانیان را برای شیطان و در راه خدمت به او کشته اند, و از این راه میخواهند قدرت جادویی به دست آورند(البته در اوهام و خرافاتشان چنان قرق شده اند که به جنون رسیده اند)این جنایتکاران با خون قربا نیان غسل میکنند و اورادی به عبری میخوانند و با بی حرمتی های متعدد به جوارح و یا استخوان قربانیان سعی در جلب رضایت شیطان مینمایند

No comments:

Post a Comment