Monday, 6 July 2009

پوریم, اولین نسل کشی تاریخ


وظیفۀ روشنفکران آگاهی دادن به مردم است نه فریب آنان, نگفتن حقایق و همراه شدن با جریان تحریف تاریخ هیچگونه فرقی با خیانت ندارد, چرا مردم ایران از حقیقت نحسی 13 فروردین بی اطلاع اند و چرا بجای عزاداری به تفریح و گردش میروند؟ آیا نویسندگان و تاریخ نگاران ما اینقدر بیسوادند, یا نه بسیار خائنند که پوریم اولین نسل کشی تاریخ را که در روز 13 فروردین صورت گرفت را سرپوش میگذارند؛ در اینروز 75000 ایرانی بروایت صریح تورات به قتل رسیدند در زمانی که جمعیت ایران یک میلیون هم نبود؛ از این مهمتر اینکه یهودیان هر سال در چنین روزی برای این کشتار ایرانیان جشن میگیرند؛ پوریم بررگترین عید یهودیان است و اکثریتشان بخوبی میدانند چرا شادی میکنند وجشن میگیرند
آیا باز میپرسید که چرا دولتمردان ما تشنۀ خون ما, دشمن فرهنگمان ومشغول به اسیری بردن دختران و پسران جوانمان هستند؟ بسیاری میدانند و نمی گویند, خائنینی که روزانه دهها بار وطن وطن میگویند و به این وآن برچسب میزنند ودر تمام عمرشانیک افشاگری هم نکرده اند؛ لقب مبارز و روشنفکر وغیره میگیرند و جوایز گواگون نیز درکلکسیون منزلشان حتماً یافت میشود
آری حقیقت تلخ است, بسیار بسیار تلخ, امّا این دلیلی برای سرپوش گذاشتن بر روی حقایق نمیتواند باشد؛ اگر قومی جنایت میکند, افراد آن قوم یا در رفع این ظلم باید بکوشند تا این لکۀ ننگ را برطرف کنند ویا از آن قوم اعلام برائت کنند؛ نه اینکه قربانیان برای حفظ امنیت آن قوم ظالم سکوت کنند.
آیا باید این جنایت را فراموش کنیم و همراه یهودیان برای کشتار اجدادمان شادی کنیم و به گردش برویم؟ آیا این دعوتی مستقیم برای کشتار دیگری نیست؟ اگر دست روی دست بگذاریم و حقایق را همین اکنون به مردم نگوئیم وبه خائنین هیئت موتلفه و حجتیه اجازه دهیم از این تقلّب اشکار جان سالم بدر برند, نقشۀ چندین سالۀ خود یعنی پوریم دوم را اجرا خواهند کرد و نه تنها ملیونها آری میلیونها ایرانی را خواهند کشت بلکه ایران را متلاشی میکنند

No comments:

Post a Comment