Monday, 6 July 2009

روشنفکران؛ سکوت خیانت است

در انقلاب 57روشنفکران فریبمان دادندوندانستیم چه بلایی بر سر خود دینمان وکشورمان میآوریم, نتیجه آن شد که مشتی آخوندنمای یهودی مشتی فراماسون ومشتی پول پرست و شیطان پرست به اسم دین واسلام تیشه به ریشۀ اسلام و ایران بزنند, واین خیانت باز هم در حال تکرارشدن است؛ مشتی خائن میروند و و مشتی خائن دیگر به جای آنان مینشینند و دوباره همان کمپانی های انگلیسی و چینی و ژاپنی به چپاول کشور میپردازند؛ عده ای از بازاریان یهودی که چپاول کردند و رسواشدند میروند و جایشان پسدعمو یا پسر دائیشان با اسمی جدید به چپاول؛ احتکار و مکیدن خون مسلمین میپردازند؛ آنوسی ها باید افشا شوند؛ فراماسونها باید افشا شوند و تا وقتی ملّت از این امر مهم یعنی وجود قشر بزرگی از یهودیان مخفی که دشمن قسم خوردۀ ایران و اسلام هستند مطلع نشوند هرگز این کشور به آزادی و استقلال نخواهد رسید مسئول این خیانت در درجۀ اول روشنفکرانیست که میدانند ولی سکوت میکنند, از برچسب خوردن میترسند؛ زیرا یهودیان استاد برچسب زدن و مظلوم گراییند؛ همین یهودیان 20 میلیون اوکراینی را فقط به جرم مسیحی بودن قتل عام کردند, آنوقت برای کشته شدن به اصطلاح 6 میلیون نفرشان در آلمان 60سال است که از جهان باج خواهی میکنند, در مقابل چشم جهانیان کودکان و زنان فلسطینی را به قتل میرسانند
آیا آخوندها از نسل آنان نیستند که درست مانند آنها ایرانیان را میکشند؟ آیا شباهت را نمی بینید؛ طریقۀ یکسان کتک زدن و کشتن را نمی بینید؟
هر کس بداند ونگویدخائن است؛ اینبار نباید مردم در ناآگاهی بمانند؛ فقط چهاز نفر روشنفکر تاکنون در اینباره هشدار داده اند, چرا؟ چرا دیگران سکوت کرده اند؛ باور کنبد که خائن نه شاخ دارد و نه دم!!
چرا فقط عبدالله شهبازی, کوروش عرفانی, پورپیرار و مهدی خزئلی در اینباره مطلب نوشته اند .
هم اکنون آخوندهای حجتیه و جمعیت موتلفه که تقریباً همه شان از یهودیان مخفی و یا فراماسونهای انگلیسیند در مقابل بقیۀ روحانیت ومردم قرار دارند

No comments:

Post a Comment