Thursday, 3 September 2009

بحران اقتصادی بهانۀ معرفی پول واحدجهانی برای نظم نوین جهانی
بسم الله الرحمن الرحیم

قبل از روی کار آمدن مدودف، بسیاری از ملّی گرایان روسیه که از هواداران پوتین بودند تلاش میکردند تا از رئیس جمهور شدن او جلوگیری کنند ودلایلی که برای این مخالفت عنوان میکردند امروزه بوضوح اثبات میشود و روز به روز گسترده تر و بی پرواتر از روز قبل و با سرعتی عجیب ادامه دارد، یکی از همین رهبران ملی گرادر مصاحبۀ تلفنی با دیلی تلگراف گفته بود" در یهودی بودن او هیچگونه شکی وجود ندارد و به محض روی کار آمدنش سرمایه گذاران یهودی برای غارت منابع طبیعی به روسیه سرازیر خواهند شد و چپاولی که در زمان یلتسین باعث از دست رفتن ذخیرۀ ارزی شوروی کمونیست و تبدیل آن به قرضۀ خارجی شده بود و با روی کار آمدن پوتین متوقف و تا حدود زیادی اصلاح شده بود دوباره از سر گرفته خواهد شد و بدتر از آن اینکه اسرائیلی ها تمامی پستهای کلیدی کشور را قبضه خواهند کرد و این علاوه برقبضه کردن پستهای مهم تصمیم گیری در امور اقتصادی شامل پلیس، ارتش و حتی نیروهای اطلاعاتی نیز خواهد شد".

درست از زمان روی کار آمدن مدودف که مدتی پس از دیدار عجیب و بی سر و صدای کیسینجر و گروهی از ثروتمندان صهیونیست از روسیه ودر دیداری غیر رسمی با پوتین صورت گرفت، این رئییس جمهور جوان که حتّی دانش آموزان روسی او را بازیچه ای در دست پوتین فرض میکنند( در حالیکه او بازیچۀ بانکداران لندن و نه پوتین میباشد) مکرراً لزوم ایجاد یک سیستم اقصاد جهانی که ورای کنترل دولت ها و پارلمان کشورها و تابع انستیتوهای بین المللی باشد را یاد آور شده است و از آنجائیکه این موضوع آشکارا در تضاد با منافع ملّی روسیه است که بعلت اهمیت یافتن هر چه بیشتر منابع نفت و گاز روسیه وهمچنین پیشرفتهای تکنولوژیک و صنایع بی رقیب فضایی روسیه که امروزه بسیار کار آمدتراز ناسای آمریکا میباشد میتواند روسیه را به یک قدرت اگر نه اول جهان ولی بدون شک به قدرتی بسیار بزرگ در جهان تبدیل نماید، بهمین جهت بسیاری از روشنفکران مستقل در جهان بین یهودی بودن مدودف و این تلاش مستمر و ضد ملّی او رابطه ای مستقیم میبینند و این اندیشه در کنفرانس سران هشت در آکوئیلای ایتالیا به یقین مبدل گشت، او که مدتی قبل از آن برای مردم روسیه از قدرت عظیم اقتصادی روسیه صحبت میکرد و امکان تبدیل شدن روبل به یک پول جهانی را نوید میداد، ناگهان در مقابل خبرنگاران سکه ای از جیب خود بیرون آورد و پول آیندۀ جهان را به همه نشان داد که نه روبل بلکه ترکیبی از پوند و دلار میباشد!، خبرنگاران که مبهوت شده بودند نمیدانستند که باید این را در گزارش مستقیم مخابره کنند یا نه و در واقع اکثر آنها این اجازه را از مراکزشان نیافتند و این خبر هنوز از مردم جهان مخفی نگه داشته میشود، حتی برای سرپوش گذاشتن بر عمق فاجعه که توسط بعضی از خبرنگاران مستقل و شبکه های ژاپنی و سوئدی مخابره شده بود، مقوله را بعنوان اینکه پول ارائه شده فقط نوعی تست و برای معرفی و درنظر داشتن سران جهان میباشد توجیه نمودند که باز هم برای مطلعین دنیای اقتصاد قابل قبول نبود زیرا چگ.نه ممکن است کشوری که میتواند بیشترین استفاده را از ضعف اقتصادی غرب ببرد و به یک قدرت بلا منازع جهان مبدل شود ناگهان در فکر ضرر زدن به خود و نجات اقتصاد جهان می باشد!!!

چندین سالست که اوستاس مولینز نویسندۀ بزرگ آمریکایی در مورد ایجاد بحران اقتصادی مصنوعی توسط بانکداران لندنی و ارائۀ پول واحد جهانی توسط آنها بعنوان تنها راه حل ممکن برای مقابله با بحرانی که خود بوجود آورده اند هشدار داده بود و آن را در جهت ایجاد حکومت فاشیستی جهانی به رهبری خود بانکداران معرفی کرده ودر حقیقت شخص رافتچایلد نزولخور بزرگ جهان را بعنوان سرکردۀ این مافیای واقعی نام برده بود، او وضع بسیار بحرانی اقتصاد آمریکا را پیش بینی کرده بود ودر راه این افشاگریها تمامی آیندۀ شغلی خود را بخطر انداخت و بدون اهمیت دادن به این موضوع با پشتکار بیشتری به نبرد با قدرتمندترین مردان جهان رفت، او که بی شک میتوانست به یکی از بزرگترین نویسندگان و روشنفکران عصر حاضر مبدل شود با تحریم رسانه های جمعی جهان به یک قهرمان گمنام ولی محبوب در میان حقیقت جویان در آمد که بسیار نادر و از عجایب دوران ماست که خود فروشی و نوکر صفتی آنچنان گسترده و فراگیر شده که به قول یکی از دانایان اخبار را دقیقاً معکوس نمائید تا به حقیقت ماجراها وقوف یابید!

امّا آنچه که باید دراینجا اضافه نمایم اینستکه، هموطنانم باید هشیار باشید زیرا که نقشۀ ایجاد این حکومت فاشیستی جهانی ده ها سال است که قدم به قدم در حال اجراست و اکنون در مراحل پایانی و بسیار حساس آن قرار داریم و سران این مافیای واقعی جهان که همان بانکداران و خاندانهای سلطنتی اروپا میباشند که بواسطۀ ازدواج های متعدد بین یکدیگر بسیار وابسته و منسجم هستند ودر عوض با تمام ثروت و قدرت خود حداقل در صد سال گذشته به متفرق کردن ما انسانها و ملل جهان از یکدیگرمشغول بوده اند، از طرفی بسیاری از ملتها را با ارائۀ دمکراسی دروغین و بسیار پیشرفته فریب داده وبا ایجاد شبکه های تروریستی واستفاده از آنان در ایجاد رعب و وحشت واحساس تنفر بین ملل مختلف از یکدیگرو بعنوان یک عامل بسیار مهم نفاق بهره برده اند، مردم غرب را با تبلیغات وسیع کاملاً مطیع و مشغول تضادهای نژادی نموه اند، روشنفکران و نویسندگان را نیز با حیله های مختلف در اختیارو انقیاد خود در آورده اند که شبکه های مختلف فراماسونی در این راه بسیار مؤثر عمل کرده و میکنند، رشوه و دامگذاری های وسیع از طریق سکس یکی دیگر از راههای بسیار کار آمد بوده است تا از این روشنفکران در شستشوی مغزی مردم و تلقین هر آنچه میخواهند از آنان استفاده نمایند.

از آنجائیکه ما ایرانیان بخاطر روحیۀ آزادی خواهی و میهن دوستی شدید مان همواره در مقابله با حکومت های خود کامه هستیم که هیچ کشور و ملت دیگری را نمیتوان یافت که تا این حد پی گیر و مستمر در این راه به مبارزه وفداکاری بپردازد و این به عقیدۀ من بزرگترین افتخار ما ایرانی هاست که همین جنبش پس از انتخابات اخیر میبایستی به تمام مردم دنیا و مخصوصاً استعمارگران جهانی این موضوع را ثابت کرده باشد که چقدر تفاوت بین ما و دیگر مردم جهان وجود دارد، البته همین شرافت والای انسانی نزد ما ایرانیان به عنوان نوعی سرکشی، خطر و مانعی جدی در راه اهدف شوم این ظالمان جهانی محسوب میشود، این موضوع را میتوان از نحوۀ گزارش بسیار محدود رسانه های غربی از انقلاب مردم و کوچک جلوه دادن جنایات بیشمار حکومت ایران که در تاریخ معاصر ایران سابقه ندارد معلوم شده، هنوز بسیاری از مردم جهان از عمق جنایاتی که در ایران میگذرد بیخبرند، در حالیکه در انقلاب 57 خبرگزاریهای غربی جریان تظاهرات را کوچه به کوچه گزارش میکردند و به نوعی وسیلۀ انقلابی در دست مخالفین رژیم شاه عمل مینمودند! آیا فراموش کرده اید؟! از هوش ایرانی خودبهره برید، فریب نویسندگان را نخورید، دنبال مسایلی باشید که نمی نویسند و عمداً در مخفی نمودن نقش گستردۀ فراماسونری در هدایت تحولات ایران متحد شده اند، از هر طریقی به ایجاد تفرقه و ترساندن مردم مشغولند، از روزنامه ها و رسانه های رژیم حرف نمی زنم اینان در لباس مصلح و مخالف در حال ضربه زدن هستند، باز هشدار میدهم ساده اندیش نباشید و اخبار را با دقت ونقادانه مطالعه نمائید، مسایل جزئی را کنار بگذارید و به اتحاد بیاندیشید که تنها راه پیروزیست و اگر متحد نشویم بازندۀ بزرگ خواهیم بود.

سایت رسمی معرفی پول واحد جهانی

ویدئو برای آشنایی بیشتر با موضوع

مقالۀ جالب وطنز آمیز روزنامۀ تلگراف لندن

مقالۀ روشنفکر یهودی-کانادایی که ستارۀ داوود را روی سکه معرفی نموده

No comments:

Post a Comment