Monday, 10 August 2009

سانسور شدید دردمکراسی مضحک دانمارک

مدتیست که در مورد صحت ادعاهای آقای پورپیرار تحقیق میکنم، از شروع این تحقیق با مشکلات متعددی مواجه شدم که عمدی و برای جلوگیری از ادامۀ کار برایم در اینترنت بوجود آمد که بهیچوجه برایم تازگی ندارد و فقط از آنجائیکه آگاهی از این موضوع را برای هموطنانم بسیار ضروری میدانم تا به دروغین بودن دمکراسی غرب پی ببرند به نوشتن و مستند کردن این اقدام شرم آور میپردازم.ا
موساد آنچنان با راحتی در این کشور به جاسوسی و حتّی ایجاد مزاحمت برای اشخاص از جمله خود دانمارکی ها میپردازد که در خود اسرائیل هم چنین آزادی ندارد، اسرائیل از پرداخت هرگونه مالیات بکلی معاف است و مقامات دانمارکی حق دستگیری هیچیک از جاسوسان اسرائیلی را ندارند، مدت چند سالست که اشخاصی مرا تعـقـیب میکنند حتّی آپارتمان بغلی من دراختیار آنانست و جالب اینکه هیچکدام شبیه دانمارکی ها نیستند و قیافۀ یهودیان اسرائیلی را دارند
این نظارتها حتّی همسایگانم را نیز متوجۀ موضوع کرده و دو تن از این همسایه ها پس از شلوغیهای ایران با من همدردی کرده و تنفرشان ازین جاسوسان را ابراز داشته اند مخصوصاً همه میدانند که من بشدت از احمدینژاد متنفرم و سعی در افشای او و حکومت ضد مردمی آخوندها دارم و جلوگیری از من بدون هیچگونه شکی به حمایت از ملّاهای خونخوار تعبیر میشود که موذیانه بزرگترین خدمتها را به این رژیم غاصب نموده اند و از آنجائیکه درست مانند کشورهای غربی اکثریت روزنامه نگاران و متفکرین را توسط انجمنهای مخفی فراماسونی و تشکیلات مافیایی یهودیان پنهان شده، تحت اختیار خود دارند مردم بی اطلاع ما فکر میکنند که اینان ضد اسرائیل اند در حالیکه این یکی از بزرگترین دروغها و خیانتی آشکار به مردم و میهن عزیزمان است، در دنیای امروز همین روزنامه نگاران و سیاستمداران خود فروخته دشمن رودرروی ملّتند وافشای آنان بسیار حیاتی و مهمست و دقیقاً به همین علتست که از من وحشت دارند چون بی پروا حقایق را میگویم و از هیچکس جز خداوند منّان نمی هراسم و میدانم سکوت من خیانتست زیرا که میدانم و اگر نگویم از مسئولیتی که بر دوشم میباشد شانه خالی کرده ام و البنه این را بعنوان بزرگترین نعمتی میدانم که به من داده شده یعنی دانستن بسیاری از حقایق ناگفنه، خواهش میکنم به لینک زیر مراجعه کنید و چند عکس ازین سانسور و مزاحمت را ببینید که خلاصه نگذاشتند که در سایت پورپیرار کامنت بگذارم، هر چقدر بخواهید حقایق را انکار کنید فقط به کسانی که قرنهاست در فریب ما ایرانیان میکوشند کمک کرده اید وخودرا از نور حقیقت دور و در ظلمت اوهام و داستانهای تاریخی کودکانه اسیر خواهید شد

http://www.flickr.com/photos/40062981@N08/sets/72157621999561382/

No comments:

Post a Comment